יום שלישי, 16 בדצמבר 2014

"שבועת השוחטים" והתרתה ע"י ועד הרבנים - ניו יארק תרע"חלפנינו "מודעה ואזהרה" מעניינת ונדירה חתום ע"י ארבעים ושבעה מגדולי רבני ניו יארק בזמן ההוא, שנת תרע"ח, אודות התרת "שבועת שוחטי עופות" בשביתה (סטרייק) שקיבלו על עצמם בשבועה שלא לשחוט עופות עד שינתן להם מבוקשם.

אודות הסטרייק ומי נלחם נגדה כתב מ. שרמן בספרו (באנגלית) לינק למאמרו


הנה העתקת המודעה בתרגום חפשי מאידיש:

מודעה ואזהרה
היות שהאיסור שנאסרה ע"י "ועד הרבנים דניו יארק" תחת ה"ועד לעניני היהדות", וכן השבועה שקבלו השוחטים על עצמם שלא לשחוט עופות, נאסרה ונשבעה 'על תנאי' כדי ש'ששביתת השחיטה' תביא להטבת הכשרות ולפרנסת השוחטים כפי דעתם של הרבנים והשוחטים.
לכן, כיון שלדעתינו נתקיימה התנאי לפי שעה, ממילא הותרה להם להשוחטים לשחוט בכל המקומות הישנים החל מיום ה' בלילה.
אולם, כל העופות שנשחטו ביום ד' מן הבוקר בשעה 8 ועד למחרתו ביום ה' בלילה, אסור לאוכלם כנבלה וטרפה וכל הכלים שהשתמשו בהם צריכים הגעלה.
בכל המקומות שה'מסיגי הגבול' (שאינם שייכים לה'יוניאן של אגודת שוחטי העופות') יעמדו על משמרתם, יהי' שחיטתם טרפה מהיום ולהלאה ואסור לאכול משחיטתם כנבילה וטרפה, ובכלל זה נכלל גם ה'טשיקן מארקעט' האלמוני מבראנקס..

-

על המודעה באו על החתום הרבנים שהשתייכו ל'ועד הרבנים' הנזכר
בראשות הגאון רבי שלום אלחנן יפה ז"ל אב"ד ביהמ"ד הגדול בניו יארק ויו"ר ועד הרבנים – בעמח"ס שואל כענין
ואתו עמו הרבנים הגאונים הנקובים בשמותם (עם הוספות מידע עליהם כפי מה שיד המורשת הגיע – תשוח"ח להרפ"פ על אדיבתו בהמצאת הלינקים לכאו"א – שיתברך ממעון הברכות)


1.      ר'  משה זבולון מרגליות אב"ד דקהל ישורין בניו יארק – ידוע בכיניו ה'רמ"ז'

2.      ר בנימין ברוך גוטה רב דק חתם סופר – אנשי טשענסטחוב בניו יארק – בעמח"ס שיטמ"ק החדש

3.      ר'  שלמה זלמן (זאלקי) קאנאריק – רב בניו יארק ונשיא הכולל הגאליצאי של רמבעה"נ באמעריקא

4.      ר יהודה לייב ראזע רב דק' אנשי ברעזאן בניו יארק – עליו כתבנו בעבר פה

5.      ר משה שטערמאן רב דביהכנ"ס אוהב צדק בנ"י ואחריו בק' תורת אמת בבארא פארק – ממייסדי הת"ת בהארלעם

6.      ר' שמואל ארי' אלשעווסקי – רב דביהמה"ג בבראנקס ור"מ בישיבת רי"א – בעמח"ס דבר שמואל

7.      ר' אשר זאב ווערנער, רב בבראנקס נ"י בתקופה ההוא – שימש גם ברבנות העיירות; לינן, פעטערסון ופראווידענס עד שעלה לארה"ק לקבל הרבנות של עיר טבריא תובב"א

8.      ר' עזריאל נחמי' פלאקס – רב בבראנקס בעמח"ס ענף שלמה 

9.      ר יעקב איסקאלסקי – רב דק' אנשי ביאליסטאק בניו יארק - מזכיר ועד הרבנים דניו יארק ומח"ס תרי"ג מצוות

10.  ר' יוסף משה רפאל פאזין  רב דקהל צמח צדק בברוקלין

11.  ר' יהודא ליב גאלדבערגער רב דק' חברה בחורים – אנשי אונגארן בניו יארק

12.  ר' בנימין אראנאוויץ – ר"מ בישיבת רי"א בניו יארק

13.  ר אפרים שניאור רב דביהכנ"ס אנשי ווארשא בנ"י

14.  ר' אברהם משה באס רב בברוקלין

15. ר'  בצלאל ראזין מטארנאפאל– רב ביהכנ"ס שערי שמים – ראמענישער שול – בנ"י

16.  ר הלל הכהן המכונה דר. קליין – רב דק אוהב צדק – אנשי אונגארן בנ"י ונשיא כולל שומה"ח – מהרבנים המפורסמים בניו יארק

17.  ר מנחם מענדל גוזיק – רב ' דביהנ"ס אנשי מאקעווער בנ"י

18.  ר אלטר שאול פפעפער רב דביהמ"ד הגדול אנשי אונגארן בנ"י

19.  ר דוד פריינקל  רב דביהמ"ד אהבת אחים אנשי אונגארן בנ"י

20.  ר''  ברוך מאיר קליין, בעמח"ס אמרי ברוך – רב בכמה קהלות לאנשי אונגארן בני"י

21.  ר אברהם נפתלי גאלאנטי, רב דק' עדת ישראל בבראנקס ומחבר כמה ספרים

22.  ר' רפאל ווינער - רב דק' עדת ישראל בבראנקס 

23.  ר' דניאל שפירא, רב בברוקלין וחבר 'ועד החינוך' של הת"ת בברוקלין

24.  ר' ישראל אייזיקסאן, רב בביהמ"ד הג' דברונזוויל

25.  ר זאב וואלף גאלד, ממיסדי ישיבת תורה ודעת ורב בוויליאמסבורג – מראשי תנועת המזרחי שעלה אח"כ לאר"י

26.  ר' משהיעקב פארט  רב דק' אנשי שלום בניו ראשעל ואח"כ בסויט-ברוקלין מח"ס רוח יעקב

27.  ר' פנחס אליעזר המכונה ד"ר פריעדמאן – רב דחברה אהבת אחים אנשי אונגארן בנ"י

28.  ר' אהרן דוד בוראק ר"מ בישיבת רי"א בנ"י ובעמח"ס פרחי אהרן

29.   ר' אברהם עבר הירשאוויץ אב"ד טאלידא באהייו ואח"כ בנ"י - בעמח"ס שו"ת בית אברהם ושא"ס – נפטר בירושלים

30.  ר' אברהם זלמן חאנאוויץ - - רב דביהכנ"ס נוסח אר"י דהארלעם בנ"י

31.  ר' א.ש. סאסאווער 

32.  ר  משה חיים ראבינאוויץ,'רב דביהמ"ד הג' בברונזביל

33.  ר' שמעון יצחק פינקעלשטיין, רב בבראנזוויל ומח"ס ראשית ביכורים

34.  ר אלי' אינזעלבוך רב בסקנקטדי נ"י ואח"כ בבארא פארק, ברוקלין ובסו"י באר"י

35.  ר' משה בנימין טאמאשאוו, ידוע בכיניו ה'מבי"ט' עורך ומו"ל הירחון יגדיל תורה ורב בברוקלין

36.  ר' יוסף אלי' פריעד [לוריא]  רב בניו יארק ומח"ס אהל יוסף

37.  ר'  יצחק במח"ו מרדכי ווייס  

38.  ר' אליעזר ליפא ווייסבלום רב בנ"י ובמח"ס ילקוט הדרוש נכד הנוע"א  

39.  ר' שמעיה שמואל [שמעלקא] גערשטנפעלד רב בנ"י ור"מ בישיבת רי"א

40.  ר' ראובן דיקשטיין רב בנ"י ומשגיח לעניני כשרות

41.  ר מנחם הכהן ריזיקאוו, רב דק' שערי שמים – ראמענישער שול - בברוקלין

42.   ר' חיים ליבער כהן רב בעיר ממפיס ואח"כ בניו יארק

43.  ר' יוסף דוב הלוי לעווין – ר"מ בישיבת רי"א בנ"י ובעמח"ס יד הלוי

44.  ר' שמואל צבי גליק רב בבראנקס וברוקלין מזכיר ה'קהלה' בניו יארק – מתרגם את העין יעקב לאנגלית

45.  ר' בנימין הלוי ליוויי – רב דק' אהבת אברהם בנ"י

46.  ר' [?] גאלדבערג, בראנקס

2 comments:

 1. יישר כחך ר' מיללער!

  שני פרטים על זקני, רב יעקב איסקאלסקי ז"ל:
  1) בתרע"ח הוא היה המזכיר של וה"ר דניו יורק ככתוב כאן: https://archive.org/stream/jewishcommunalre00jewi#page/286/mode/2up

  2) שם ספרו היה 'תרי"ג מצות' - 'דברי יעקב' היה שם של אחד מחלקי ספרו

  משה אסקוט

  השבמחק
 2. תודה רבה ר' משה - הוספתי את המידע בפנים

  השבמחק